Chanakya Neeti in Hindi Third Chapter
Chanakya Neeti in Hindi Third Chapter: “Chanakya Niti” dwara mitra-bhed se lekar dushan tak ki pahchan, pati-parmeshawar aur charitra heen stri me vibhed, raja ka kartavya aur janta ke adhikaro aur varn vyawastha ka uchit nidaan ho jata hai. Mahapandit Aacharya chankya ki Chanakya Niti me kul 17 chepter hai jisme se Third chapter is… (0 comment)